RODO - informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla rodzica / opiekuna / uczniów / wychowanków

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), przekazuje się następujące informacje:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Konrada Mańki z siedzibą w Lublińcu, ul. Pawła Stalmacha 90, 42 – 700 Lubliniec. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@soswlubliniec.pl, telefonicznie: 34 356 32 41 lub pisemnie na adres podany wyżej.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych p. Alicją Wojciuszkiewicz-Kopyto pod numerem tel: 530 035 528 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl

 1. Przetwarzanie danych – podstawa, cel, przekazywanie danych

Przekazane Administratorowi Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe uczniów/wychowanków będą przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wykonawczych do ustawy oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa regulującego sprawy związane z edukacją i wychowaniem,

  • art. 6 ust. 1 a RODO czyli na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w pozostałym, niezbędnym zakresie.

  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (monitoring wizyjny).

Celem przetwarzania danych osobowych jest edukacja i wychowanie uczniów i wychowanków pobierających naukę u Administratora, promocja działalności placówki oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników i ochrona mienia (monitoring wizyjny).

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zawartych umów powierzenia danych osobowych, w związku z edukacją i pobytem ucznia/wychowanka. Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do państwa trzeciego.

 1. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3. niniejszej klauzuli, oraz przez okres określony przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów w szczególności instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora

 1. Prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego a w pozostałym zakresie jest dobrowolne (dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych).

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), przekazuje się następujące informacje:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Konrada Mańki z siedzibą w Lublińcu, ul. Pawła Stalmacha 90, 42 – 700 Lubliniec. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@soswlubliniec.pl, telefonicznie: 34 356 32 41 lub pisemnie na adres podany wyżej.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych p. Alicją Wojciuszkiewicz-Kopyto pod numerem tel: 530 035 528 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl

 1. Przetwarzanie danych – cel, podstawa, przekazywanie danych

Na terenie SOSW im. K. Mańki jest prowadzony monitoring wizyjny. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Administratora. Monitoring jest stosowany na podstawie i zgodnie z zasadami określonymi w art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Rejestrowanie danych osobowych (poprzez rejestrację wizerunku) jest konieczne w razie przebywania na terenie placówki Administratora.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym z mocy prawa.

 1. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni. Po upływie tego okresu wszystkie dane osobowe są automatycznie usuwane, bez możliwości ich powtórnego odtworzenia.

 1. Przekazywanie danych

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do państwa trzeciego.

 1. Prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane