Rekrutacja

Zasady rekrutacji do przedszkola

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne.
 2. Dzieci przyjmowane są na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego w przedszkolu specjalnym, wydawanego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Skierowanie wydawane jest przez Starostę Lublinieckiego.
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 lat do wieku, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. Zapisy dzieci prowadzone są od dnia 1 marca 2018 r. W sekretariacie SOSW należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor Ośrodka, biorąc pod uwagę wolne miejsca w grupie rozwojowej, do której ze względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno uczęszczać dziecko.
 6. Nabór trwa przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc w grupach. Aktualnie posiadamy jeszcze 2 miejsca na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej składają następujące dokumenty:
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na właściwy etap edukacyjny – oryginał.
  • Podanie o przyjęcie do grup wychowawczych (internatu) podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów (dotyczy uczniów chcących zamieszkać w internacie).
  • Skierowanie ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w SOSW wydane przez Starostę Powiatu Lublinieckiego.
  • Dwie fotografie opisane na odwrocie.
 2. Nabór uczniów do klas szkoły podstawowej odbywa się przez cały rok szkolny.

Zasady rekrutacji do Szkół Ponadpodstawowych

Zasady Rekrutacji do Pierwszych Klas.2020-2021pdf

Druki wniosków o przyjęcie do wszystkich naszych placówek

Foldery informacyjne