Rekrutacja

Przedszkole

Zasady rekrutacji do przedszkola

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

 2. Dzieci przyjmowane są na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego w przedszkolu specjalnym, wydawanego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Skierowanie wydawane jest przez Starostę Lublinieckiego.

 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 lat do wieku, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 5. Zapisy dzieci prowadzone są od dnia 1 marca 2018 r. W sekretariacie SOSW należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor Ośrodka, biorąc pod uwagę wolne miejsca w grupie rozwojowej, do której ze względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno uczęszczać dziecko.

 6. Nabór trwa przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc w grupach. Aktualnie posiadamy jeszcze 2 miejsca na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Podstawowa

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej składają następujące dokumenty:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na właściwy etap edukacyjny – oryginał.

  • Podanie o przyjęcie do grup wychowawczych (internatu) podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów (dotyczy uczniów chcących zamieszkać w internacie).

  • Skierowanie ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w SOSW wydane przez Starostę Powiatu Lublinieckiego.

  • Dwie fotografie opisane na odwrocie.

 2. Nabór uczniów do klas szkoły podstawowej odbywa się przez cały rok szkolny.

Szkoły Ponadpodstawowe

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

21-22 ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZYCH KLAS.pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

 • 17 maja – 21 czerwca - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 • 1 czerwca – 14 czerwca - Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej.

 • 25 czerwca – 14 lipca - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 • 22 lipca 2021 - Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • 23 lipca – 30 lipca - Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.

 • 2 sierpnia 2021 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Druki wniosków o przyjęcie do wszystkich naszych placówek

Foldery informacyjne