Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Konrada Mańki w Lublińcu

Google Workspace for Education Fundamentals

wybierz, kliknij , zaloguj się i pracuj...

Tu zajrzyj:

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1606, Nasz Ośrodek opracowuje Standardy Ochrony Małoletnich.

WŁĄCZENI W KULTURĘ 2023

Zakończyły się warsztaty artystyczne w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” dla osób ze szczególnymi potrzebami. W siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zakończyły się wakacyjne warsztaty przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, realizowane w ramach zadania „Włączeni w kulturę” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Zadanie dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami stanowiło połączenie sfery artystycznej i edukacyjnej, służyło integracji społecznej osób niesłyszących i słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących, w podeszłym wieku oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi.

kliknij, aby rozwinąć

W warsztatach łącznie wzięło udział 67 osób w tym 42 osoby z niepełnosprawnościami oraz 25 opiekunów i asystentów. Z uczestnikami pracowało 11 pedagogów oraz 3 pedagogów wspomagających, tłumacz polskiego języka migowego, audiodeskryptor, akompaniator oraz 3/osobowy zespół merytoryczny odpowiedzialny za realizację zadania.

Zajęcia pozwoliły osobom ze szczególnymi potrzebami w pełni uczestniczyć w ofercie kulturalnej na co dzień realizowanej przez Zespół „Śląsk”, a ich celem było niwelowanie barier w dostępie do kultury. Część zajęć była transmitowana on-line, zarejestrowana i można do nich wrócić na stronie internetowej www.zespolslask.pl
w zakładce Dostępność/Nasze projekty/Włączeni w kulturę 2023.

Turnusy realizowano w dwóch turach, od 20 do 24 lipca w zajęciach uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Od 26 do 30 lipca w siedzibie Zespołu „Śląsk” gościły osoby głuche oraz słabosłyszące, niewidome, głuchoniewidome oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową. Każda z grup warsztatowych realizowała odrębny program nauczania przygotowany przez pedagogów Zespołu „Śląsk”. Podczas dziesięciu dni zrealizowano 65 godzin zajęć warsztatowych: 4 godziny estetyki ruchu, 11 godzin rehabilitacji i relaksacji, 8 godzin zajęć ogólnorozwojowych, 7 godzin choreoterapii, 15 godzin zajęć kreatywno-plastycznych, 8 godzin zajęć wokalno-muzycznych oraz 6 godzin zajęć teatralnych i 6 godzin zajęć tanecznych. Dodatkowo przeprowadzono 17 zajęć integracyjnych.

Poprzez kontakt z żywą muzyką, tańcem, ruchem i zajęciami plastycznymi uczestnicy przełamywali bariery oraz rozwijali swoją wrażliwość na piękno i estetykę. Współpraca z profesjonalnymi pedagogami Zespołu „Śląsk” pozwoliła im lepiej poznać swoje ograniczenia, pokonać wewnętrzy strach, a także rozwinąć umiejętności współpracy. 

Więcej informacji o projekcie:

https://zespolslask.pl/pl/wlaczeni-w-kulture-2023

Nasze Placówki:

Przedszkole

Przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

kliknij, aby rozwinąć

W przedszkolu znajdują się w nim dwie sale do zajęć edukacyjnych. W każdej sali zorganizowane są kąciki zabaw i kąciki tematyczne, stoły i krzesełka oraz specjalistyczne foteliki rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

przejdź do przedszkola 

Szkoła podstawowa

Uczniowie Szkoły Podstawowej  poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych.

kliknij, aby rozwinąć

Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań.

przejdź do szkoły podstawowej

Szkoła ponadpodstawowa

W ramach Szkoły ponadpodstawowej  w Ośrodku funkcjonuje wiele szkół.

kliknij, aby rozwinąć

 Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia, Branżowa Szkoła II Stopnia, Techni­kum Specjalne, Policealna Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przyspo­sabiająca do Pracy. 

przejdź do szkoły ponadpodstawowej

Internat

Uczniowie Szkoły podstawowej i Szkoły ponadpodstawowej mogą korzystać z Internatu. 

kliknij, aby rozwinąć

W Internacie poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych. Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań. 

przejdź  do internatu