Rekrutacja do przedszkola

Zasady rekrutacji do przedszkola

  1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne.
  2. Dzieci przyjmowane są na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego w przedszkolu specjalnym, wydawanego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Skierowanie wydawane jest przez Starostę Lublinieckiego.
  3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 lat do wieku, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  5. Zapisy dzieci prowadzone są od dnia 1 marca 2018 r. W sekretariacie SOSW należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor Ośrodka, biorąc pod uwagę wolne miejsca w grupie rozwojowej, do której ze względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno uczęszczać dziecko.
  6. Nabór trwa przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc w grupach. Aktualnie posiadamy jeszcze 2 miejsca na rok szkolny 2018/2019

Kontakt z nami

Więcej informacji dotyczących naszej placówki można uzyskać pod numerem telefonu +48 34 356 32 41 Kontakt z nami

Kontakt z nami

Więcej informacji dotyczących naszej placówki można uzyskać pod numerem telefonu +48 34 356 32 41 Kontakt z nami

Druki wniosków o przyjęcie do wszystkich naszych placówek

Kontakt z nami

Więcej informacji dotyczących naszej placówki można uzyskać pod numerem telefonu +48 34 356 32 41 Kontakt z nami

Foldery informacyjne