Egzamin zawodowy

Informacje dotyczące Egzaminów zawodowych

W tym miejscu publikowane są informacje dotyczące przebiegu Egzaminów zawodowych w bieżącym roku szkolnym.

UWAGA UCZNIOWIE I ABSOLWENCI !

OSOBY , KTÓRE CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZNIOWEJ 2019 ZOBOWIĄZANE SĄ DO PILNEGO ZŁOŻENIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU NAJPÓŹNIEJ DO 6. WRZEŚNIA 2018 ROKU U PANI KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO.

Podstawowe informacje na temat Egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zwodzie

Podstawowe informacje na temat Egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zwodzie przeprowadzanych przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną.

Szczegółowe terminy Egzaminów zawodowych

Informacje dotyczące pozostałych kwalifikacji zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

T.15 ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ODBĘDZIE SIĘ

9 STYCZNIA 2019 R. – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ,

10 STYCZNIA 2019 R. – CZĘŚĆ PISEMNA ,

T.O6 – SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW ( DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY) ODBĘDZIE SIĘ -

10 STYCZNIA 2019 R. – CZĘŚĆ PISEMNA ,

Informacje na temat Egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika (egzamin czeladniczy)

PODSTAWA PRAWNA

Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 12.10.2005./Dz. U nr 215, poz. 1820 z 31.10.2005r./ w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

INFORMACJE OGÓLNE O EGZAMINIE CZELADNICZYM

Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika zwany egzaminem czeladniczym jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Do egzaminu czeladniczego może przystąpić uczeń - pracownik młodociany jeśli spełni następujący

warunek: ukończy naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole.

DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa:

 • wniosek o dopuszczenie
 • potwierdzoną kopię umowy lub umów w celu przygotowania zawodowego, w przypadku pobierania nauki u kilku pracodawców
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie praktycznej nauki zawodu
 • dokumenty potwierdzające odbycie teoretycznej nauki zawodu - świadectwo ukończenia nauki w ZSZ
 • jedną fotografię
 • potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej

UWAGA!

Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą

STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO

Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu uzyskał oceny co najmniej dostateczne. Osobie, która zdała egzamin czeladniczy, Izba Rzemieślnicza wydaje świadectwo czeladnicze.

PAMIĘTAJ!

Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego. Zarząd Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości działając na podstawie w/w Rozporządzenia powołał na okres 5 letniej kadencji 30 komisji egzaminacyjnych czeladniczych i 30 komisji egzaminacyjnych mistrzowskich.

Komisje te egzaminują w zawodach:

 1. blacharz samochodowy
 2. cholewkarz
 3. cukiernik
 4. elektromechanik
 5. elektromechanik pojazdów samochodowych
 6. elektryk
 7. fotograf
 8. fryzjer
 9. kaletnik
 10. kamieniarz
 11. krawiec
 12. kuśnierz
 13. lakiernik samochodowy
 14. malarz tapeciarz
 15. mechanik pojazdów samochodowych
 16. modystka
 17. monter elektronik urządzeń radiowo - telewizyjnych
 18. monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 19. monter instalacji gazowych
 20. murarz
 21. obuwnik
 22. optyk mechanik
 23. piekarz
 24. posadzkarz
 25. pozłotnik
 26. rzeźnik wędliniarz
 27. stolarz
 28. ślusarz
 29. tapicer
 30. złotnik jubiler

Przykładowe arkusze egzaminacyjne z różnych kwalifikacji zawodowych

A.18 Pisemny

A.18 Praktyczny

A.19 Pisemny

A.19 Praktyczny

E.12 Pisemny

E.12 Praktyczny

E.12 Klucze odpowiedzi

E.13 Pisemny

E.13 Praktyczny

E.14 Pisemny

E.14 Praktyczny

R.05 Pisemny

R.05 Praktyczny

R.26 Pisemny

R.26 Praktyczny

T.06 Pisemny

T.06 Praktyczny

T.15 Pisemny

T.15 Praktyczny