Szkoła ponadgimnazjalna

W Szkołach ponadgimnazjalnych

kliknij obrazek i zobacz wydarzenie

Archiwum

kliknij i przeglądaj starsze wydarzenia z Naszego Ośrodka

Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia

W ramach SOSW im. K. Mańki funkcjonują Szkoły Ponadgimnazjalne które umożli­wiają wy­branie kierunku nauczania zgodnego z zainte­reso­waniami i predyspozy­cjami kandydatów. Absol­wenci gimnazjum mają możliwość konty­nuowania nauki w trzyletniej Branżowej Szkole I Stopnia, w której mogą zdobywać zawód: krawca, kucharza, ogrodnika i pra­cownika pomocniczego obsługi hotelowej. W ramach nauczania i wychowania integracyj­nego do Branżowej Szkoły I Stopnia przyjmo­wana jest także młodzież słysząca specjalnej troski, która realizuje na­uczanie w cyklu trzy­letnim w od­działach wielozawodawych. Tutaj młodzież może się kształcić w wybranym przez siebie za­wodzie rzemieślniczym, gdzie swoje umiejętności praktyczne zdobywa w za­kładach pracy na terenie powiatu lubliniec­kiego.
Techni­kum Specjalne

Dużym powodzeniem wśród uczniów niepełno­sprawnych słuchowo, pragną­cych konty­nuować naukę i zdobyć średnie wykształcenie, cieszy się Techni­kum Specjalne na podbu­dowie gimnazjum. Uczniowie w technikum mogą kształ­cić się w za­wodach: technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Na tych kierunkach uczniowie realizują miesięczne praktyki zawo­dowe w wybra­nych przez siebie zakładach pracy.

Zajęcia z informatyki w Branżowej Szkole I Stopnia i Technikach odbywają się w dwóch nowoczesnych i do­brze wyposażonych pracowniach komputero­wych. Szkoła posiada nowo­czesną bazę dydak­tyczną do nauki na kierunku kucharskim, pozy­skana w ramach projektu: „Pitagoras 2007 – pro­gram pomocy osobom z uszkodzeniem słu­chu”- projekt pod nazwą „Efektywnie i nowo­cześnie”.

Policealna Szkoła Zawodowa

Najlepsi absolwenci naszego Technikum, jak również z innych Ośrodków kontynuują na­ukę w Policealnej Szkole Zawodowej na kierunkach: florysta i technik informa­tyk. Za­równo na poziomie zawodowym, jak i średnim – w tech­nikum i szkole poli­cealnej, uczniowie po ukończeniu szkoły zdają poszczególne kwalifikacje w zawo­dzie uzy­skując dyplom potwier­dzający kwalifika­cje zawodowe odpowiednie dla da­nego zawodu, na­tomiast dodatkowo w technikum przygo­towują się do matury, dzięki której mają otwartą drogę na stu­dia wyższe.

Szkoła Przyspo­sabiająca do Pracy

Wychodząc naprzeciw dzieciom i mło­dzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym w Szkołach Ponadgimnazjalnych funkcjonuje Szkoła Przyspo­sabiająca do Pracy o 3 letnim cyklu nauczania z możliwością wy­dłużenia o 1 rok. Szkoła przygotowywuje młodzież do pełnienia ról społecznych, oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia, realizuje funkcje: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Szczególnie uwzględnione są indywidualne po­trzeby każdego dziecka oraz zapewniona jest specjali­styczna opieka i rewalidacja pod okiem dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej.

W procesie kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie wyodrębnia się:

  • zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, religia,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia sportowe,
  • zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności: muzyka, plastyka, zajęcia rozwija­jące zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania czasu wolnego.Młodzież niepełnosprawna intelektualnie zdo­bywa podstawowe umiejętności z za­kresu go­towa­nia, szycia, gospodarstwa domowego, stolarstwa i prac biurowych.

Po skończonych zajęciach w szkołach większość uczniów wraca do internatu, który zaspo­kaja potrzeby dzieci i mło­dzieży w zakresie opieki, nauki, wypo­czynku i za­bawy.