Informacja Administratora danych osobowych dla uczniów, wychowanków, rodziców, opiekunów

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), przekazuje się następujące informacje:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Konrada Mańki z siedzibą w Lublińcu, ul. Stalmacha 90, 42 – 700 Lubliniec. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@soswlubliniec.pl, lub pisemnie na adres podany wyżej.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w związku z edukacją i pobytem ucznia/wychowanka w SOSW im. K. Mańki w Lublińcu (np. Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji).

2. Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych p. Agnieszką Klimas pod numerem telefonu: +48 530 035 528 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl.

3. Przetwarzanie danych – cel i podstawa

Przekazane Administratorowi Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe uczniów/wychowanków będą przetwarzane na podstawie: art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. w szczególności:

  • na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wykonawczych do ustawy oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa regulującego sprawy związane z edukacją i wychowaniem,

  • na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w pozostałym, niezbędnym zakresie.

Celem przetwarzania danych osobowych jest edukacja i wychowanie uczniów i wychowanków pobierających naukę u Administratora, promocja działalności placówki oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników i ochrona mienia (monitoring wizyjny).

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 2. niniejszej klauzuli, oraz przez okres określony przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów w szczególności instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

5. Przekazywanie danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

7. Prawa

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego a w pozostałym zakresie jest dobrowolne (dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych).