Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków [NNW] dzieci, młodzieży i personelu określone przez ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa ubezpieczeniowa w bieżącym roku szkolnym.