SZOPKI BOŻONARODZENIOWE
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu serdecznie zaprasza wszystkich do uczestnictwa w konkursie na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy rodziny, szkoły, placówki oraz twórców indywidualnych, chcących dać wyraz tradycjom i obyczajom związanym z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

CELE KONKURSU:
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej, pobudzanie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek bożonarodzeniowych;
  • umożliwienie prezentacji przed szerszą publicznością uzdolnień plastycznych oraz odkrywanie i promowanie twórczości wśród lokalnej społeczności;
  • upowszechnianie obyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz kultywowanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych;
  • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie różnych ciekawych rozwiązań technicznych w budowaniu szopek bożonarodzeniowych.
TEMATYKA:
Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie szopki bożonarodzeniowej w dowolnej technice. 
WARUNKI KONKURSU:
Każdy uczestnik konkursu dostarcza szopkę bożonarodzeniową w terminie do 5 grudnia 2017r. do budynku szkoły podstawowej/gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu. .
Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, kategorię konkursową i nazwę szkoły/placówki. 
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w przypadku ucznia nIepełnoletniego przez rodzica/opiekuna prawnego). 
Ekspozycja szopek w holu głównym budynku nastąpi w dniach 7-14 grudnia 2017r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 grudnia 2017 r., a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas XIX Powiatowego Wspólnego Kolędowania w dniu 14 grudnia 2017r . Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni przez organizatorów.
KRYTERIA OCENY JURY:
Podczas prezentacji szopek bożonarodzeniowych oceniane będą: ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność pomysłu, wkład pracy, estetyka wykonania oraz inne walory plastyczne i techniczne.
Powołane przez organizatorów Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
  • przedszkola i szkoły podstawowe
  • gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli
W każdej z nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy.
NAGRODY:
Organizatorzy zapewniają cenne nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu. Szopki bożonarodzeniowe prosimy odbierać do 20 grudnia 2017r. Nieodebrane prace przechodzą na własność organizatora.
ORGANIZATOR KONKURSU:
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Konrada Mańki
ul. Stalmacha 90 42-700 Lubliniec
Tel. (34) 356 3241
Fax (34) 356 3366
E-mail: soswlubliniec@gmail.com

HONOROWY PATRONAT: 
STAROSTA LUBLINIECKI

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów!